+90 312 395 14 96 na-me@na-me.com.tr

NA-ME ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. KVKK- ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında; Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası

İletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş bilgileri.

Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,

İşitsel Veri Ses kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.

Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loğları İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

▪ İşe alım sürecini tamamlamak,

▪ Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,

▪ Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

▪ Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

▪ Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)

▪ Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)

▪ Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım

▪ Hukuki uyum sebepleri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve sair mevzuata uygunluk)

▪ Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

NA-ME ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler,

Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilecektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

NA-ME ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.

Ayrıca;

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu (https://na-me.com.tr/bizimle-iletisime-gecin/) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Şirketimiz talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
  • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
  • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
  • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

NA-ME ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Mersis No: 0627002106100016

İletişim Linki: https://na-me.com.tr/bizimle-iletisime-gecin/

Adres: İvedik OSB 1539.Sok. No:9 Yenimahalle/ ANKARA

E-posta: na-me@na-me.com.tr

Kep adresi: name@hs02.kep.tr

Telefon: 0 312 395 14 96

Fax: 0 312 395 14 98

İletişime Geçin

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

    Please prove you are human by selecting the key.